Finansal Bilgiler

Gözde Girişim muhasebe işlemlerinde ve mali tablolarının hazırlanmasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın standart finansal tablo ve raporlar ile ilgili muhasebe standartlarını düzenleyen tebliğlerine uymaktadır.

Yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporları hesap dönemlerinin bitimini izleyen 60 gün içinde kamuya açıklanır.

Ara dönem finansal raporları ilgili ara dönemin bitimini izleyen 30 gün içinde kamuya açıklanır. Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu hallerde bildirim sürelerine 10 gün eklenir.

Şirketimizin 9 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, Yönetim Kurulunca seçilmiş "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin" 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.