Bilgilendirme Politikası

SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (Seri: II No:15.1) kapsamında yer alan hususlar gözetilerek kamu doğru ve zamanında bilgilendirilir. Bunun yanı sıra, pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek nitelikte her türlü önemli bilgi kamuya açıklanır. Kamuya açıklanan bilgilerin hissedarlar için kolay erişilebilir olması açısından bu bilgiler Şirket internet sitesinde de ilan edilmektedir.

Pay sahiplerinin Şirket’e yöneltilen sorularına, Pay Sahibi ile İlişkiler Birimi tarafından, Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmesine çalışılır.

Bilgilendirme politikası ticari sır niteliği taşımayan, üçüncü kişilere rekabet avantajı sağlamayacak ve Şirket faaliyetlerine olumsuz etkiler yaratmayacak nitelikte her türlü bilginin talep edildiğinde paylaşılmasını gerektirmektedir.